وردپرس وردپرس

میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع :پایان نامه, روانشناسی،علوم تربیتی, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره, علوم تربیتی  
1-1          مقدمه سلامتي جسماني و داشتن وضعيت بدني مطلوب در زندگي بشر از اهميت خاصي برخوردار است و مي تواند به ساير ابعاد زندگي انسان اثر گذارد. دانشجويان ما نسل فرداي جامعه هستند بنابراين بايد زمينه اي براي بهبود گسترش خلاقيت آنها فراهم كرد. ازطرفي با توجه به نهش مهم زنان در صحنه هاي خانوادگي و اجتماعي داشتن سلامت كامل آنان از اهميت ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۳/۳۰  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

روش تحقیق شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن

موضوع :پایان نامه, روانشناسی،علوم تربیتی, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره, علوم تربیتی  
مقدمه: شکست  تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است . کودکان ما  ارزشمندترین سرمایه جامعه ، ظریف ترین و گرانبهاترین هدیه ای هستند که خداوند به عنوان امانت به ما سپرده است و از وظایف جامعۀ  دست اندر کاران تعلیم تربیت  کشور اسلامی است که از طریق ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۳/۳۰  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

پایان نامه شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن

موضوع :پایان نامه, روانشناسی،علوم تربیتی, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره, علوم تربیتی  
مقدمه: شکست  تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است . کودکان ما  ارزشمندترین سرمایه جامعه ، ظریف ترین و گرانبهاترین هدیه ای هستند که خداوند به عنوان امانت به ما سپرده است و از وظایف جامعۀ  دست اندر کاران تعلیم تربیت  کشور اسلامی است که از طریق ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۳/۳۰  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

پایان نامه شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران

موضوع :پایان نامه, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره  
فصل اول روش تحقيق مقدمه نوع و روش تحقيق شيوه‌ اجراي تحقيق جامعه آماري جمعيت مورد مطالعه روش نمونه‌گيري تعيين حجم نمونه متغيرهاي تحقيق روش جمع‌آوري اطلاعات روايي Validity اعتبار Reliability ضريب کرنباخ آلفا فرضيات تحقيق روش‌هاي تجزيه و تحليل آماري آمار توصيفي آمار استنباطي بررسي آمار تحليلي مورد استفاده براي فرضيه هاي تحقيق فصل دوم تجزيه وتحليل اطلاعات مقدمه آمار توصيفي توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سن توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس جنسيت توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس تاهل توزيع فراواني افراد ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۳/۳۰  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

روش تحقیق شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران

موضوع :پایان نامه, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره  
فصل اول روش تحقيق مقدمه نوع و روش تحقيق شيوه‌ اجراي تحقيق جامعه آماري جمعيت مورد مطالعه روش نمونه‌گيري تعيين حجم نمونه متغيرهاي تحقيق روش جمع‌آوري اطلاعات روايي Validity اعتبار Reliability ضريب کرنباخ آلفا فرضيات تحقيق روش‌هاي تجزيه و تحليل آماري آمار توصيفي آمار استنباطي بررسي آمار تحليلي مورد استفاده براي فرضيه هاي تحقيق فصل دوم تجزيه وتحليل اطلاعات مقدمه آمار توصيفي توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سن توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس جنسيت توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس تاهل توزيع فراواني افراد ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۳/۳۰  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان

موضوع :پایان نامه, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره  
فصل اول روش تحقيق مقدمه نوع و روش تحقيق شيوه‌ اجراي تحقيق جامعه آماري جمعيت مورد مطالعه روش نمونه‌گيري تعيين حجم نمونه متغيرهاي تحقيق روش جمع‌آوري اطلاعات روايي Validity اعتبار Reliability ضريب کرنباخ آلفا فرضيات تحقيق روش‌هاي تجزيه و تحليل آماري آمار توصيفي آمار استنباطي بررسي آمار تحليلي مورد استفاده براي فرضيه هاي تحقيق فصل دوم تجزيه وتحليل اطلاعات مقدمه آمار توصيفي توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سن توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس جنسيت توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس تاهل توزيع فراواني افراد ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۳/۳۰  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

پایان نامه بررسی مشکلات دختران نابینا

موضوع :پایان نامه, روانشناسی،علوم تربیتی, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره, علوم تربیتی  
مقدمه: متأسفانه در کشورهای جهان سوم که سلطه سالها استعمار و استثمار آنان  را از قافله پیشرفت تمدن عقب نگاهداشته درصد نابینایان بعلت فقدان بهداشت عمومی، سوء تغذیه، عدم رعایت مسائل ایمنی در کار، بی اطلاعی از مسائل بهداشتی چشم و غیره. بسیار بالا و نگران کننده است. این در جائیست که نقد علمی و مالی دولتها اجازه ایجاد سازمانهای رفاهی ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۳/۳۰  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

روش تحقیق بررسی مشکلات دختران نابینا + پرسشنامه

موضوع :پایان نامه, روانشناسی،علوم تربیتی, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره, علوم تربیتی  
مقدمه: متأسفانه در کشورهای جهان سوم که سلطه سالها استعمار و استثمار آنان  را از قافله پیشرفت تمدن عقب نگاهداشته درصد نابینایان بعلت فقدان بهداشت عمومی، سوء تغذیه، عدم رعایت مسائل ایمنی در کار، بی اطلاعی از مسائل بهداشتی چشم و غیره. بسیار بالا و نگران کننده است. این در جائیست که نقد علمی و مالی دولتها اجازه ایجاد سازمانهای رفاهی ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۳/۳۰  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

پایان نامه کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای در پزشکی

موضوع :پایان نامه, پزشکی،بهداشت, روش تحقیق, ریاضی،فیزیک،آمار  
تعریف موضوع تحقیق:      ازگذشته تاکنون افرادبسیاری درزمینه ی انرژی هسته ای   فعالیت های بسیاری کرده اند و پژوهش های فراوانی  انجام داد   امابعضی تنهامتوجه این موضوع هستندکه ازانرژی   هسته ای  برای مصارف خطرناک وساخت بمب هسته ای می توان بهره برد. اما مادراین تحقیق به کاربردهای صلح امیزانرژی هسته ای وتکنولوژی هسته ای درپزشکی به بحث وگفت وگوپرداخته ایم . انرژی هسته ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۳/۳۰  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

روش تحقیق انرژی هسته ای و کاربرد پزشکی

موضوع :پایان نامه, پزشکی،بهداشت, روش تحقیق  
تعریف موضوع تحقیق:      ازگذشته تاکنون افرادبسیاری درزمینه ی انرژی هسته ای   فعالیت های بسیاری کرده اند و پژوهش های فراوانی  انجام داد   امابعضی تنهامتوجه این موضوع هستندکه ازانرژی   هسته ای  برای مصارف خطرناک وساخت بمب هسته ای می توان بهره برد. اما مادراین تحقیق به کاربردهای صلح امیزانرژی هسته ای وتکنولوژی هسته ای درپزشکی به بحث وگفت وگوپرداخته ایم . انرژی هسته ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۳/۳۰  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر