وردپرس وردپرس

پروژه شناسایی معیارهای سنجش آمادگی الکترونیکی+ پرسشنامه

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

4800 تومان  | 181 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)

روش تحقیق

روش تحقیق این پروژه با توجه به شکل ذیل عبارتست از:

۱-    مطالعه اسناد: به صورت موردی برخی از پروژه ها و اسناد در این زمینه بررسی شده است؛ که منابع آنها مجلات، اینترنت، اسناد کتابخانه ای، پروژه های انجام شده در این زمینه و … می باشد.

۲-    Benchmarking: الگوبرداری (Benchmarking) روشی سیستماتیک است که سازمانها بوسیله آن می‌توانند فعالیتهای خود را بر اساس بهترین صنعت یا سازمان اندازه‌گیری و اصلاح کنند ؛ این روش با فراهم‌سازی چارچوبی برای سازمانها که بوسیله آن فعالیتهای بهترین سازمان مشخص گردیده است و تشخیص وجوه تمایز سازمان موجود با بهترین سازمان ، نشان می‌دهد که چگونه می‌توان شکافهای موجود را پر کرد .

۳-    دریافت مشاوره: با راهنمایی های استاد راهنما و برخی اساتید دیگر در این زمینه، مسیر پروژه تعیین شد.

۴-    استخراج نتایج: در این مرحله پس از بررسی اسناد جمع آوری شده و همچنین راهنمایی های اساتید ارجمند نتایجی در این مرحله استخراج شده است.

۵-    ارائه مدلها: با تجزیه و تحلیل نتایج مدلهایی در جهت رسیدن به آمادگی الکترونیکی دسته بندی و ارائه شد.

۶-    ارائه معیارها: برای رسیدن به آمادگی الکترونیکی نیازمند معیارهایی می باشد، تا منطبق با آنها در راستای مدل مربوطه بتوان به آمادگی الکترونیکی در جامعه رسید.

۷-    مدل بهینه: با بررسی مدلها و معیارهای بدست آمده در حوزه های مختلف( سازمانهای دولتی، بنگاههای اقتصادی و …) مدل بهینه در هر حوزه تعیین شد.

۱- مقدمه

آمادگی الکترونیکی توانایی پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات در جوامع بوده و دارای چهار مؤلفهء بنگاه‌های اقتصادی، شهروندان، زیرساخت‌ها و دولت‌ها است. اهمیت ارزیابی الکترونیکی در تبیین تفاوت کشورهای مختلف در میزان بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد شکاف دیجیتالی است. اهداف اقتصادی همچون حفظ توان رقابت دیجیتالی، ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه توان اقتصادی و گسترش سرمایه‌گذاری خارجی و اهداف اجتماعی همچون کاهش شکاف دیجیتالی، بهره‌مندی افراد و سازمان‌ها از اطلاعات کیفی و ایجاد اعتماد در مشتریان از جمله دستاوردهای آمادگی الکترونیکی به شمار می‌روند.][۱][

برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی مدل‌های متفاوتی از جمله: MOSAIC، APEC، CID، CSPP، EIU ، ITU و… وجود دارند که هر کدام شاخص‌ها و روش‌های متفاوتی را برای سنجش آمادگی الکترونیکی ارائه می‌دهند.
چکیده

منظور از آمادگی الکترونیکی (E – Readiness) توانایی پذیرش، استفاده و به‌کارگیری فناوری اطلاعات و کاربردهای مرتبط با آن در جوامع می‌باشد. عوامل متعددی بر چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و سطح آمادگی الکترونیکی جوامع تأثیرگذار است. مطالعه‌ء چگونگی به‌کارگیری این فناوری در کلیه زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع حائز اهمیت است. در این راستا ارزیابی آمادگی الکترونیکی جوامع و سازمانها برای استفاده مؤثر از این فناوری مقدمه‌ء برنامه‌ریزی بهینه به منظور نیل به اهداف سازمانی است.

فهرست مطالب

۱- مقدمه. ۱

۱ -۱- چکیده ۲

۱-۲- روش تحقیق.. ۳

۱ -۳- مفهوم آمادگی الکترونیکی.. ۶

۱ -۴- تعاریف آمادگی الکترونیکی.. ۸

۱ -۵- اهداف آمادگی الکترونیکی.. ۱۰

۱ -۶- فرایند توسعه آمادگی الکترونیکی در یک کشور ۱۳

۱-۷- ضرورت‌ها و روش‌های ارزیابی آمادگی الکترونیکی.. ۱۵

۱-۸- اهمیت ارزیابی آمادگی الکترونیکی.. ۱۶

۱-۹- ضرورت‌های آمادگی الکترونیکی.. ۱۸

۱ -۱۰- مؤلفه‌های آمادگی الکترونیکی.. ۱۹

۱ -۱۱- عناصر مؤثر در آمادگی الکترونیکی.. ۲۲

۱ -۱۲- مزایای آمادگی الکترونیکی.. ۲۵

۱-۱۳- موانع تحقق آمادگی الکترونیکی.. ۲۷

۱-۱۴- گزارش اجلاس جهانی اقتصاد. ۲۹

۱-۱۵- رتبه بندی اکونومیست اینتلیجنس…. ۳۰

۱ -۱۶- جامعه اطلاعاتی.. ۳۲

۱-۱۷- فناوری مولد  ) جامعه صنعتی( ۴۴

۲- ساختار کلی یا چهار چوب  ارزیابی آمادگی الکترونیکی.. ۴۵

۲ -۱- قابلیت های دسترسی به زیر ساخت… ۴۶

۲ -۲- ظرفیت های بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات… ۵۱

۲ -۳- فرصت های ارزش زا ۵۲

۳- شناسایی مدلهای آمادگی الکترونیکی و استخراج معیارهای آن.. ۵۶

۳-۱- معیار های کلان سنجش آمادگی الکترونیکی.. ۵۷

۳ -۲- بررسی کلی مدلهای  ارزیابی آمادگی الکترونیکی.. ۵۹

۳ -۳- مدل  CSPP.. 61

3 -4- مدل  McConnel International 66

3 -5- مدل  CID 68

3 -6- مدل  APEC 74

3-7- مدل  EIU… 77

3 -8- مدل Mosaic. 82

3 -9- مدلITU… 85

3-10- مدل CIDCM…. 87

3-11- مدل هیکس…. ۹۰

۳-۱۲- مدل MIT.. 91

3-13- متدولوژی های مورد استفاده مدلها ۹۴

۳-۱۴- دسته بندی مدلها در جامعه و اقتصاد الکترونیک…. ۹۵

۴ – بررسی آمادگی الکترونیکی به تفکیک حوزه ها ۱۰۲

۴-۱- آمادگی الکترونیکی در بنگاههای کوچک و متوسط… ۱۰۲

۴-۲- آمادگی الکترونیکی در تجارت الکترونیک…. ۱۰۷

۴-۳- بررسی مدل های آمادگی الکترونیکی در تجارت الکترونیک…. ۱۳۱

۴-۴- آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانها ۱۳۸

۴-۵- معیار های ارزیابی آمادگی الکترونیک ساز مان ها در ایران.. ۱۴۸

۴ -۶- مقایسه وضعیت آمادگی الکترونیکی در ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸٫ ۱۵۰

۴-۷- مقایسه وضعیت آمادگی الکترونیکی در ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹٫ ۱۵۴

۵- ارائه معیارهای بهینه برای کشور به تفکیک حوزه ها ۱۵۵

۵-۱- سازمان های دولتی.. ۱۵۶

۵-۲- سازمانهای تجاری.. ۱۵۸

۵-۳- بنگاههای اقتصادی.. ۱۶۱

۵-۴- جامعه اطلاعاتی.. ۱۶۶

۶- جمع بندی نهایی.. ۱۷۱

۷- منابع.. ۱۷۷

پرسشنامه

منابع

[۱] Available at: http://www.asianews.ir/main1.asp?a_id=27224
[2]Available at: http://www.itmen.ir/main1.asp?order=print&a_id=10041
[ ]Available at: http://www.itmen.ir/main1.asp?order=print&a_id=10041
]  [مفاهیم، ضرورت ها و روش های ارزیابی آمادگی الکترونیکی – تهیه : محمد فتحیان – ۱۳۸۶
[ ] eri.ict.gov.ir/video/fathiyan.ppt
[ ] Available at:www.imrbint.com , New Delhi, Department of information Technology, eTechnology Group@IMRB, E-readiness Assessment of Central Ministries and Departments,2005.
[ ]” استراتژی توسعه صنعتی کشور” ، مرکز نشر دانشگاه صنعتی شریف ، نیلی، مسعود و همکاران، ۱۳۸۱٫
[ ] آمادگی الکترونیکی – تهیه کنندگان: سهیل اکبرزاده ، سعید کاوسی
]   [ آمادگی الکترونیکی-معیارها، موانع تحقیق و وضعیت ایران- اکتای حسن زاده- دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف- دی ۱۳۸۳٫

دارای پرسشنامه های زیر می باشد:

پرسشنامه ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانهای دولتی
پرسشنامه ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانهای تجاری:
پرسشنامه ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح  بنگاههای اقتصادی و شرکتها:
پرسشنامه ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح جامعه اطلاعاتی:

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

4800 تومان  | 181 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)تاریخ :۱۳۹۳/۰۴/۰۹  | بازدید:  | دیدگاه:
بدون نظر  
, ,