وردپرس وردپرس

پایان نامه چگونگی شکل گیری کاراکتر «ژاکلین» در تئاتر «گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!»

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

7800 تومان  | 126 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)

مقدمه :

بدیهی است ، بازیگری انسانی ترین هنرهاست . از آن جهت که همدم روح ، کالبد ، پدیده ها و جهان پیرامون آدمی‌است ، به مکاشفه ای می‌ماند که جز با از میان بردن موانع بازدارنده و آزار دهنده موجود در کار انسان نمایشگر ، امکان بروز نخواهد یافت .

بازیگری فن مقابله آدمی‌با خود است و یافتن یا ایجاد بهانه ای برای تسلط نقش بر بازیگر .
چگونه ایفای نقش کنم ؟

این پرسشی است که هر بازیگر از خود در ابتدای کارش بر روی متن نمایشنامه و کاراکتری که قرار است بازی کند ، می‌پرسد و با استفاده از دانش علمی‌و تجربی خود سعی می‌کند که به آن پاسخ دهد . در واقع او برای شخصیت پردازی درست نیاز به دانش و تجربه تئائری دارد و در این میان تئوریهای موجود تئائر نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کند . احتمالاً تئوری  از زمانیکه علم رو به پیشرفت گذاشته است اهمیت بیشتری پیدا کرده است و در واقع هر تئوری چکیده تجربیات و آموخته های یک یا چند نسل از پیشینیان است ، پس بایستی با تأمل و احترامی‌خاص با آنها برخورد کنیم . نکته دیگر اینکه ما بواسطه همین تئوریهاست که می‌توانیم به تجربیات جدید دست پیدا کنیم و همین تئوریها هستند که اندوخته علمی‌ما را تشکیل می‌دهند و گاهی اوقات نیز با توجه به شرایط بایستی حذف و تعدیل شوند .

فهرست مطالب
عنوان                                                                                           شماره صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………… ۱

فصل اول :

۱ –۱ شناخت نویسنده …………………………………………………………………….. ۵

۱-۲ بسترهای نمایشنامه …………………………………………………………………… ۹

۱-۳ تحلیل کلی نمایشنامه ………………………………………………………………… ۱۲

۱-۴ فضا و عناصر دراماتیک نمایشنامه ……………………………………………….. ۲۰

۱-۵ روابط و چگونگی ارتباط اشخاص نمایشنامه…………………………………. ۲۶

فصل دوم :

۲-۱ تشریح نقش انتخابی بر اساس تیپ یا شخصیت…………………………….. ۳۲

۲-۲ تشریح کلی و عام شخص…………………………………………………………… ۳۶

۲-۳ تشریح وضعیت جانبی نقش……………………………………………………….. ۳۹

۲-۴ تشریح وضعیت روحی / روانی نقش و پیچیدگی های آن ……………… ۴۲

۲-۵ تشریح شرایط و موقعیتهای محیطی و غیر محیطی شخص بازی …….. ۴۵

فصل سوم :

الف : رفتار بیرونی ………………………………………………………………………….. ۵۱

ب : رفتار درونی……………………………………………………………………………… ۵۲

ج : ریتم نمایش ………………………………………………………………………………. ۵۳

فصل چهارم :

۴-۱ تشریح نظر و تحلیل کارگردان در بارة نقش …………………………………. ۵۶

۴-۲ تشریح شیوه و مکتب انتخابی کارگردان در هدایت جمعی گروه و نوع

بازی بازیگران …………………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۳  نکته های مورد توافق و اختلاف بازیگر و کارگردان درباره نقش …….. ۶۹

۴-۴ تشریح و گزارش جلسات تمرین…………………………………………………. ۷۲

فصل پنجم :

۵-۱ نتیجه گیری …………………………………………………………………………….. ۷۶

۵-۲ منابع و ماخذ…………………………………………………………………………….. ۷۸

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

7800 تومان  | 126 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)تاریخ :۱۳۹۴/۰۲/۱۰  | بازدید:  | دیدگاه:
بدون نظر  
,