وردپرس وردپرس

پایان نامه بررسی میزان آگاهی،‌ بینش و عملکرد پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای بازآموزی در مورد روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری (EC)

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

48800 تومان  | 78 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)

چکیده

باوجود دسترسی به روشهای مؤثری که در زمینة جلوگیری از باروری وجود دارد ، بسیاری از    حاملگی ها غیر برنامه ریزی شده و ناخواسته می باشد. برای زنانیکه در معرض یک مقاربت محافظت نشده قرار میگیرند روشهای پیشگیری اضطراری مؤثری وجود دارد که بسیار کارآمد می باشند. ولی متأسفانه بخاطر اطلاعات ناکافی افراد نسبت به موضوع استفاده لازم از این روشها نمی شود. از آنجا که پزشکان خانواده و عمومی به عنوان مرجعی برای کسب اطلاعات مردم در این زمینه می باشند. در یک مطالعه مقطعی از پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای بازآموزی به روش نمونه گیری آسان از طریق پرسشنامه با حجم نمونه ۴۰۰ نفر در مورد آگاهی ، بینش و عملکرد نسبت به روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری Emergency contraception  مورد تحقیق قرار گرفت . در این تحقیق ۱۰۰% پزشکان EC را شنیده بودند در حالیکه ۱۴% کاندوم را جزء روشهای EC می دانستند، ۳۲% افراد  IUD و ۸۳% افراد HD))OCP را جزء روشهای EC می دانستند. ۷% پزشکان معتقد بودند روشهای هورمونی Emergency Hormonal contraception(EHC) بدون عارضه است . در حالیکه عوارضی تهوع و استفراغ ۸۷% ،‌خونریزی و لکه بینی ۶۳% ،‌ترومبو آمبولی ۳۱% ، سردرد ۷۰% توسط بقیه ذکر شدند. ۱۴% افراد به میزان تأثیر واقعی EHC واقف بودند ،‌۸۳% به درستی می دانستند EHCمنع مصرفی ندارد . ۴۰% افراد مدت اثربخشی را ۷۲ ساعت می دانستند . ۳۹% پزشکان EHC را به مراجعین خود توصیه نمی کردند. ۶۲% در صورت لزوم برای خود EC استفاده می کردند. ۴۱% پزشکان معتقد بودند جامعه دسترسی گسترده به روشهای EC داشته باشد ،‌۴۱% دسترسی را کاملاً محدود و کنترل شده می خواستند . ۷۱% از نظر شرعی روشهای EC را مجاز و ۷% غیر مجاز         می دانستند ،‌۵۰% معتقد بودند فقط پزشکان باید EC را تجویز نمایند.

در بررسی بعمل آمده آگاهی با سن ، ازدواج و سابقة‌ طبابت ارتباط معنی داری داشت  (P<0/0001) . آگاهی با کاهش سن و کاهش سابقة طبابت بیشتر می شد، همچنین آگاهی افراد مجرد بیشتر بود و

آگاهی با جنس ارتباطی نداشت.۵/۴۰ % افراد بدرستی می توانستند به مراجعین خود یک روش مؤثر EC را پیشنهاد و طریقه مصرف آن را بیان نمایند.

عملکرد افراد با سن ،‌سابقه طبابت و جنس ارتباط معنی داری داشت (P<0/001). افراد جوان با سابقة طبابت کمتر عملکرد بهتری داشتند. همچنین عملکرد خانم ها برخلاف آگاهی نسبت به آقایان بهتر بود. عملکرد با وضعیت تأهل ارتباط معنی داری نداشت (P=0/97). همچنین بینش افراد با سابقة طبابت ،‌سن ، جنس و وضعیت تأهل ارتباط معنی داری نداشت .

از نتایج این تحقیق مشخص شد بسیاری از پزشکان نمی توانند بخوبی و دقیق و کامل نسبت به EC به مردم اطلاعات بدهند و یا آنرا تجویز نمایند. لذا به مسئولان امر توصیه می شود که نسبت به آموزش پزشکان در مراکز بازآموزی در مورد EC توجه و تأکید بیشتری شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه

فصل اول: بیان مسئله و اهداف و سؤالات و فرضیات………………………………

بیان مسئله ……………………………………………………………………….. ۲

اهداف طرح …………………………………………………………………………. ۵

هدف کلی …………………………………………………………………………… ۵

هدف جزیی…………………………………………………………………………… ۵

سوالات……………………………………………………………………………….. ۶

فرضیات………………………………………………………………………………. ۶

فصل دوم: بررسی متون…………………………………………………………………..

لزوم آگاهی جامعه در مورد پیشگیری اضطراری از بارداری (EC) ………………………….

تاریخچه روشهای EC …………………………………………………………………… 9

روشهایی که می‌توان جهت EC به کار برد. ……………………………………………….. ۱۰

مکانیسم اثر در روشهای…………………………………………………………………… ۱۳

میزان مجاز استفاده از روش………………………………………………………………. ۱۴

عوارض استفاده از روشهای EC …………………………………………………………. 14

موارد منع مصرف استفاده از روشهای EC …………………………………………………

مطالعات مشابه انجام شده………………………………………………………………………۱۶

فصل سوم : روش بررسی ……………………………………………………….

جدول فهرست و مشخصات متغیرهای تحقیق ………………………………………………

نوع مطالعه ………………………………………………………………………….. ۲۳

جمعیت مورد مطالعه…………………………………………………………………… ۲۳

الف) تعریف جامعه مورد مطالعه…………………………………………………………. ۲۳

ب) معیارهای ورود و حذف از مطالعه…………………………………………………….. ۲۳

ج) روش نمونه گیری ……………………………………………………………………. ۲۳

حجم نمونه و شیوة محاسبه آن…………………………………………………………….. ۲۳

مکان و زمان انجام مطالعه………………………………………………………………… ۲۴

روش جمع‌آوری داده‌ها و اجرای طرح……………………………………………………… ۲۴

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………….. ۲۴

مشکلات و محدودیتها……………………………………………………………………… ۲۵

فصل چهارم: نتایج…………………………………………………………………………..

نتایج……………………………………………………………………………………..  ۲۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری………………………………………………………………..

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………. ۳۸

منابع ………………………………………………………………………………………. ۶۵

فهرست جداول و نمودارها                                                                                           عنوان صفحه

جدول و نمودار شماره (۱): توزیع فراوانی سنی افراد مورد مطالعه………………………………… ۴۸

جدول و نمودار شماره (۲): توزیع وضعیت تأهل افراد مورد مطالعه………………………………… ۴۹

جدول و نمودار شماره (۳): توزیع فراوانی جنسی افراد مورد مطالعه……………………………….. ۵۰

جدول و نمودار شماره (۴): توزیع فراوانی سابقة طبابت افراد مورد مطالعه…………………………… ۵۱

جدول و نمودار شماره (۵): توزیع میزان آگاهی نسبت به EC برحسب سن در نمونه مورد مطالعه…………. ۵۲

جدول و نمودار شماره (۶): توزیع میزان آگاهی نسبت به EC برحسب جنس در نمونه مورد مطالعه……… ۵۳

جدول و نمودار شماره (۷): توزیع میزان آگاهی نسبت به EC برحسب وضعیت تأهل در نمونه مورد مطالعه…….. ۵۴

جدول و نمودار شماره (۸): توزیع میزان آگاهی نسبت به EC برحسب سابقة طبابت در نمونه مورد مطالعه…….. ۵۵

جدول و نمودار شماره (۹): توزیع میزان عملکرد نسبت به EC بر حسب سن در نمونه مورد مطالعه…………. ۵۶

جدول و نمودار شماره (۱۰): توزیع میزان عملکرد نسبت به EC برحسب جنس در نمونه مورد مطالعه …. ۵۷

جدول و نمودار شماره (۱۱): توزیع میزان عملکرد نسبت به EC برحسب وضعیت تأهل در نمونه مورد مطالعه. ۵۸

جدول و نمودار شماره (۱۲): توزیع میزان عملکرد نسبت به EC برحسب سابقة‌ طبابت در نمونه مورد مطالعه. ۵۹

جدول و نمودار شماره (۱۳): توزیع فراوانی تعداد پاسخ به سؤالات بینش افراد مورد مطالعه…. ۶۰

جدول و نمودار شماره (۱۴): توزیع بینش نسبت به EC  برحسب سن در نمونه مورد مطالعه…. ۶۱

جدول و نمودار شماره (۱۵): توزیع بنیش نسبت به EC برحسب وضعیت تأهل در نمونه مورد مطالعه….. ۶۲

جدول و نمودار شماره (۱۶): توزیع بینش نسبت به EC برحسب جنس در نمونه مورد مطالعه….. ۶۳

جدول و نمودار شماره (۱۷) : توزیع بینش نسبت به EC برحسب سابقه طبابت در نمونه مورد مطالعه……. ۶۴

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

48800 تومان  | 78 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)تاریخ :۱۳۹۴/۰۲/۱۰  | بازدید:  | دیدگاه:
بدون نظر  
, , , ,