وردپرس وردپرس

پایان نامه ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت ها

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

22800 تومان  | 188 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)

طبق نظریات هیات تدوین استانداردهای حسابداری آمریکا هدف اصلی حسابداری این است که برای سرمایه گذاری و دیگر استفاده کنندگان اطلاعاتی سودمند ارائه نماید تا آنها بتوانند بدان وسیله جریانهای نقدی آتی را از نظر مبلغ، زمان دستیابی و عدم اطمینان پیش بینی و ارزیابی نمایند.

به عبارت دیگر، هدف اصلی حسابداری و تهیه صورتهای مالی، فراهم آوردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل در تصمیم گیری است. یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری نیز سودمندی در پیش بینی است. معیار ارزش پیش بینی، ارتباط بین رویدادهای اقتصادی مورد علاقه تصمیم گیرنده و متغیرهای پیش بینی کننده می باشد. اگر اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری سودمند باشد، باید امکان پیش بینی بعضی از رویدادهایی که به عنوان داده های ورودی مدل های تصمیم­گیری استفاده می شود، فراهم کند. مدل های تصمیم گیری را می توان از طریق تئوری­های توصیفی، واکنش سرمایه گذاران و بازار به اطلاعات حسابداری شناسایی کرد.

تحقیقات نشان داده است که سودهای حسابداری منعکس کننده عواملی هستند که قیمت های سهام را تحت تاثیر قرار می دهند به عبارت دیگر سودهای حسابداری، اطلاعاتی را به بازار سهام منتقل می­کنند. البته علاوه بر سودها، سایر اطلاعات حسابداری نیز در بازار سرمایه در دسترسی سرمایه گذاران قرار دارد. به عنوان مثال گزارش های مالی سالانه شرکت ها شامل ترازنامه و صورت سود و زیان اطلاعات حسابداری بیشتری را فراهم می کند.

سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و … از این اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری استفاده می کنند. بنابراین می توان گفت که این اطلاعات نیز همانند سود، عواملی را به بازار سهام منعکس می کنند و ارزش بازار دارایی ها را تحت تاثیر قرار می دهند.

فهرست مطالب

چکیده:

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

پیشینه تحقیق

فرضیه تحقیق:

متغیرهای تحقیق:

هدف تحقیق و دلایل انتخاب موضوع:

 

فصل دوم

چارچوب نظری :

محدودیتهای تحقیق

مقدمه

تعریف ریسک

طبقه بندی ریسک

ریسک مالی

ریسک ورشکستگی

ریسک سیاسی

ریسک بازار

ریسک گریزی

تئوری پرتفوی مارکوئیتز

روشهای اندازه گیری ریسک

نرخهای بازدهی مورد انتظار

کوواریانس بازدهی ها

کو واریانس و همبستگی

انحراف معیار پرتفوی

فرمول انحراف معیار پرتفوی

مرز کارآ

مرز کارآ و مطلوبیت سرمایه گذاران

تئوری بازار سرمایه

فرضیات تئوری بازار سرمایه

تدوین تئوری بازار سرمایه

دارایی بدون ریسک

کوواریانس با یک دارایی بدون ریسک

پرتفوی بازار

اندازه گیری و سنجش تنوع بخشی

تنوع بخشی و حذف ریسک غیر سیستماتیک

اندازه گیری ریسک در CML

مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای:

خط بازار اوراق بهادار SML

تأثیر فاصله زمانی

تأثیر شاخص بازار

تئوری قیمت گذاری آربیتراژ APT

نظریه میلر و مودیگلیانی

نسبت های مالی

انواع نسبت های مالی

دیدگاه نقدینگی

دیدگاه سودآوری

دیدگاه اهرمی

دیدگاه فعالیت

ریسک مالی:

کاربرد نسبت های مالی

مدل های ارزیابی سهام

نسبت های مالی و ریسک سیستماتیک

نسبت های مالی و نرخ بندی اوراق قرضه

نسبت های مالی و ورشکستگی

رابطه تئوریک بین متغیرهای تحقیق و ریسک

نسبت های اهرمی

مالیات شرکت

اندازه شرکت Firm Size

صرفه جویی¬های مقیاس Economier of Scale

نسبت سود نقدی به سود هر سهام

سیاست سرمایه در گردش

نسبت دارایی جاری به فروش

انتخاب سیاست سرمایه در گردش

نسبت های نقدینگی

نسبت های گردش و سود دهی

سوابق تحقیق

تحقیق هامادا

تحقیق لو

تحقیق بیور، کتلروشولز

تحقیق بلکویی

تحقیق دکتر جهانخانی و لینگ

تحقیق بنزین و شالیت

سالمی و ویرتانن، الی و کالانکی

 

 

فصل سوم

سایر تحقیقات

مقدمه

روش تحقیق

تحقیقات آزمایشی

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری

روش گردآوری اطلاعات

روش آزمون فرضیه

روش تجزیه و تحلیل داه ها

 

– تحلیل عاملی

– تحلیل رگرسیون چندگانه

– آزمون معنی دار بودن ضرایب کلی (f)

– آزمون معنی دار بودن ضرایب جزئی رگرسیون(t)

قلمرو تحقیق

 

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه : –

مقادیر و متغیرهای تحقیق

توصیف و تحلیل متغیرهای تحقیق

تحلیل ماهیت متغیرها و روش تجزیه و تحلیل

آزمون فرضیه تحقیق

 

فصل پنجم

خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادها

منابع فارسی

منابع لاتین

 

منابع فارسی:

  • احمدپور، احمد، ۱۳۷۸، «مدل پیش بینی ریسک سیستماتیک با استفاده از اطلاعات حسابداری»، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
  • آذر، عادل و منصور مومنی، ۱۳۷۵، آمار وکاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، چاپ دوم.
  • افشاری، اسدا… ، مدیریت مالی در تئوری و عمل، انتشارات سروش
  • جهانخانی، علی، ۱۳۷۶، تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار، نشریه حسابدار، شماره ۱۱۱
  • جهانخانی، علی، و علی پارسائیان، ۱۳۷۶، مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • خاکی، غلامرضا، ۱۳۸۲، روش تحقیق در مدیریت، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ دوم
  • خالقی مقدم، حمید، و علی رحمانی، سودمندی اقلام صورتهای مالی غیر از سود در پیش بینی سود، مطالعات حسابداری، شماره ۱
بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

22800 تومان  | 188 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)تاریخ :۱۳۹۴/۰۴/۱۵  | بازدید:  | دیدگاه:
بدون نظر  
,