وردپرس وردپرس

مقاله بررسی مبانی جرم اختلاس

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

7800 تومان  | 95 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)

مقدمه :

در یک تقسیم بندی می‌توان گفت که اختلال دارای دو جنبه است :

الف: جنبه جرایم علیه اموال بگونه ای که دراین جرم یکی از کارکنان دولت اموال نقدینه ،حوالجات ، اسناد یا سایر اموال را که برحسب وظیفه به او سپرده اند ، به نفع خود یا دیگری تصاحب می نماید که در این حیث ایمنی و ثبات اموال کاسته شده و از بین می‌رود .

جنبه دیگر آن ، جرایم علیه آسایش عمومی است ، به گونه ای که مستخدم دولت با برداشت و تصاحب اموال دولت یا اشخاص به نفع خود یا دیگری ، موجب بی‌اعتباری دستگاه دولتی شده و باعث سلب آسایش و اعتماد مردم ازدستگاه دولتی می‌گردد.

قانونگذار سابق با اقتباس از قانون فرانسه ، جنحه و جنایات مضر به مصالح عمومی کشور را در باب دوم قانون مجازات عمومی مورد توجه قرار داده بود و دو فصل اول و دوم این باب اختصاص به جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور داشت و فصل سوم آن ، جرایم بر ضد آسایش عمومی را در بر می‌گرفت و فصل چهارم و پنجم همین باب دوم مربوط به تقصیرات مامورین دولتی از یک طرف و جنحه و جنایت نسبت به مامورین مذکور را طرف دیگر بود .مقصود جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور جرایمی است که ضرر و نتیجه سوء آن ها مستقیما و مخصوصا عاید مصالح کشوری و تمامیت سازمانهای سیاسی و اعتبارات مملکتی و بالاخره آرامش و آسایش عمومی می‌گردد . هرچند عواقب وخیم این قبیل جرایم خواه ناخواه به طور غیر مستقیم عاید فرد یا افراد معین نیز میشود و منافع خصوصی و شخصی آنان را نیز به خطر می اندازد ولی هدف مستقیم و اصلی آنها ملت یا دولت می‌باشد .

در قانون فعلی ما با توجه به تقسیم بندی جدید قانون مجازات بر اساس حقوق اسلامی (حدود- دیات- قصاص –تعزیرات) جرم اختلاس در بخش تعزیرات و در مبحث تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت امده است ، با این حال برخی حقوقدانان ایران که به صورت بسیار مختصر متعرض جرم اختلاس شده اند آن را در مبحث جرایم علیه اموال مطرح کرده‌اند .

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول تعاریف و کلیات
مبحث یکم تعریف جرم اختلاس
گفتار اول معنای لغوی جرم اختلاس
گفتار دوم تعریف فقهی جرم اختلاس
گفتار سوم تعریف حقوقی جرم اختلاس
گفتار چهارم مقایسه کوتاهی بین جرم اختلاس در فقه وحقوق
مبحث دوم بررسی تاریخی جرم اختلاس و تاریخچه جرم انگاری اختلاس در حقوق کیفری ایران
اختلاس در قوانین کیفری ایران
الف) جرم اختلاس در قوانین قبل از انقلاب اسلامی
ماده ۱۶۹ قانون مجازات فرانسه از قانون ۲۴ مه ۱۹۴۶ چنین می‌گوید
به موجب ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۵
ب جرم اختلاس در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
مبحث چهارم حیثیت عمومی جرم اختلاس
مبحث پنجم مطالعه تطبیقی جرم اختلاس با جرایم مشابه
گفتار اول وجوه اشتراک و افتراق جرم«اختلاس» با جرم«خیانت در امانت»
الف وجوه اشتراک
۱- از جهت رکن مادی
۲_ از جهت رکن معنوی؛
ب وجوه افتراق
گفتار دوم وجوه اشتراک و افتراق جرم «اختلاس» باجرم «تصرف غیر قانونی»
۱- وجوه اشتراک
۱- از جهت سمت مرتکب
۲- ازجهت موضوع جرم
ب وجوه افتراق
۱_ از جهت نفع و ضرر؛
۲- از جهت رکن معنوی
گفتار چهارم وجوه اشتراک وافتراق جرم «اختلاس» با جرم «کلاهبرداری»
الف وجوه اشتراک ؛
ب وجوه افتراق

فصل دوم ـ ارکان جرم اختلاس
مبحث یکم رکن قانونی
مبحث دوم رکن مادی
گفتار اول سمت مرتکب
گفتار دوم تصاحب
گفتار سوم موضوع و متعلق جرم اختلاس
الف وجوه
ب حواله
ج سهام
د آیا اموال غیر منقول در قلمرو جرم اختلاس قرار میگیرند ؟
۱- نظریه اول
۲_ نظریه دوم
مبحث سوم رکن معنوی
مبحث چهارم شروع به جرم اختلاس
گفتار اول شروع به اختلاس در قوانین قبل از انقلاب اسلامی
الف زمان حکومت ماده ۱۵۲
ب قانون مجازات مختلسین مصوب ۱۳۰۳
ج قانون دیوان جزای عمال دولت و متمم آن ، مصوب ۱۳۰۸
گفتار دوم شروع به اختلاس در قوانین بعد از انقلاب اسلامی ؛
الف؛ بررسی شروع به جرم اختلاس قبل از تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین
ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری ؛
ب بررسی شروع به جرم اختلاس بعد از تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
مبحث پنجم همکاری در ارتکاب جرم «اختلاس»
گفتار اول شرکت در جرم اختلاس
گفتار دوم معاونت در جرم اختلاس
مبحث ششم تعدد یا تکرار جرم «اختلاس»
مجازات جرم اختلاس در فقه و قانون
مبحث یکم مجازات جرم اختلاس درفقه
مبحث دوم مجازات جرم اختلاس در قانون
گفتار اول , مجازات اصلی
الف ـ مقایسه مجازات جرم اختلاس در ماده۱۵۲ قانون مجازات عمومی سابق و ماده ۷۵ تعزیرات باماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
ب ـ قرار بازداشت موقت و تعلیق کارمند متهم ؛
مبحث دوم تخفیف مجازات جرم اختلاس
مبحث سوم تعلیق مجازات جرم اختلاس ؛
نظریه اداره حقوقی (شماره و تاریخ نظریه ۴۳۹/۷-۲۳/۱/۱۳۷۳)
نظریه اداره حقوقی ( شماره و تاریخ نظریه ۲۷۳/۷-۱۸/۱/۱۳۷۳)
نتیجه گیری

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

7800 تومان  | 95 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)تاریخ :۱۳۹۴/۰۴/۳۱  | بازدید:  | دیدگاه:
بدون نظر  
, , ,