وردپرس وردپرس

عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

12500 تومان  | 30 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)

چکیده

در این تحقیق هدف اصلی شناسایی عوامل مهم افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز در سال ۸۱-۱۳۸۰ بوده است. از بین کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز که حداقل یکبار در پایه سوم مردود شده بودند بطور تصادفی ۲۰۰ نفر انتخاب شدند. برای جمع  آوری اطلاعات از دو مقیاس سنجش عوامل افت تحصیلی و شاخص افت تحصیلی یا ۹۵ متغیر استفاده شده است. تحلیل عوامل نشان داد که ۶ عامل قابل استخراج است. عوامل استخراج شده روی هم در ۸/۴۳ درصد واریانس افت تحصیلی را تبیین می کرد. این عوام به ترتیب واریانس تبیین شده عبارتند از: مسائل ناشی از معلم و تدریس؛، مسائل مربوط به خانواده، مشکلات ناشی از برنامه ریزی درسی، مسائل مربوط به سلامت جسمانی و روانی دانش آموز، مسائل عمومی و مشکلات ناشی از مدیریت آموزشی، همه عوامل استخراج شده از پایایی و روایی رضایت بخشی برخوردار بودند. ضرایب همبستگی عوامل ششگانه با تعداد سالهای مردودی نیز در سطح مورد انتظار معنی دار بودند.

چکیده

مقدمه

تعاریف اصطلاحات و متغیرها

بازنگری پیشینه تحقیق

اهداف پژوهش

سوالات پژوهش

روش تحقیق و تحلیل داده ها

جامعه آماری و روش نمونه برداری

ابزارهای پژوهش

جدول (۱) ماده های عامل شماره ۱ (مربوط به مسائل ناشی از معلم و تدریس)

جدول (۲) ماده های عامل شماره ۲ (مسائل مربوط به خانواده دانش آموز)

جدول (۳) ماده های عامل شماره ۳ (مشکلات ناشی از برنامه ریزی درسی)

جدول (۴) ماده های عامل شماره ۴ (مسایل مربوط به سلامت جسمانی و روانی دانش آموز)

جدول (۵) ماده های عامل شماره ۵ (مسایل عمومی)

جدول (۶) ماده های عامل شماره ۶ (مشکلات ناشی از مدیریت آموزشی)

جدول (۷) ضرایب همبستگی بین عوامل ششگانه افت تحصیلی

پایائی پرسشنامه افت تحصیلی

جدول (۸) خلاصه نتایج رگرسیون چ  ند مرحله ای متغیرهای پیش بینی با تعداد سالهای مردودی دانش اموزان

نتیجه گیری

منابع

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

12500 تومان  | 30 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)تاریخ :۱۳۹۴/۰۳/۳۱  | بازدید:  | دیدگاه:
بدون نظر  
, , ,