وردپرس وردپرس

شبکه های کامپیوتری

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

8800 تومان  | 118 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)

فهرست مطالب

فصل ۱………………………………………………………………………………………………………………..

سخت افزار شبکه ………………………………………………………………………………………………

–         شبکه های محلی………………………………………………………………………………………

–         شبکه های شهری ……………………………………………………………………………………

–         شبکه های گسترده ………………………………………………………………………………….

–         شبکه های بی سیم ………………………………………………………………………………….

–         شبکه های خانگی……………………………………………………………………………………..

–         شبکه بندی……………………………………………………………………………………………….

فصل ۲…………………………………………………………………………………………………………..

نرم افزار شبکه …………………………………………………………………………………………….

–         سلسله مراتب قرارداد………………………………………………………………………………

–         اصول طراحی لایه ها ………………………………………………………………………………

–         خدمات اتصال گرا و بی اتصال………………………………………………………………..

–         عملیات خدمات ………………………………………………………………………………………..

–         رابطه بین خدمات و قراردادها ………………………………………………………………..

مدل های مرجع …………………………………………………………………………………………….

–         مدل مرجع OSI……………………………………………………………………………………….

–         مدل مرجع TCP/IP…………………………………………………………………………………

فصل۳……………………………………………………………………………………………………………

لایه طراحی شبکه ………………………………………………………………………………………….

*اصول طراحی لایه شبکه …………………………………………………………………………….

– راه گزینی بسته به روش ایست و انتظار……………………………………………………

– خدماتی که برای لایه انتقال تهیه می شود………………………………………………….

– پیاده سازی خدمات بی اتصال ………………………………………………………………….

– پیاده سازی خدمات اتصال گرا …………………………………………………………………

فصل ۴…………………………………………………………………………………………………………..

– سرویس دهنده های نام و اصول مدیریت شبکه ……………………………………….

فصل  ۵…………………………………………………………………………………………………………

امنیت شبکه …………………………………………………………………………………………………..

– رمزنگاری………………………………………………………………………………………………….

– اصل افزونگی…………………………………………………………………………………………….

– اصل تازگی………………………………………………………………………………………………..

– امضاهای دیجیتال………………………………………………………………………………………

– امنیت IP…………………………………………………………………………………………………….

– دیوار آتش………………………………………………………………………………………………….

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

8800 تومان  | 118 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)تاریخ :۱۳۹۳/۰۴/۰۹  | بازدید:  | دیدگاه:
بدون نظر